Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья

C тепан Андрійович Ананьїн. Біографія

Cтепан Андрійович Ананьїн народився у 1874 р. в м. Змієві (тепер Харківської області) в учительській сім'ї. Здобув прекрасну освіту: закінчив юридичний факультет Харківського університету (1897) та історико-філологічний факультет Київського університету Св. Володимира (1905). Як непересічному випускникові йому було запропоновано місце викладача преподавательіки на кафедрі філософії цього ж закладу Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья. Юному фахівцеві випало й самостійно складати курс лекцій із свого предмета, бо лише з 1904 р. розпорядженням Міністерства народної освіти в університетах було відновлено (після майже 20-річної відсутності як самостійної навчальної дис­ципліни) обов'язкове викладання преподавательіки для студентів історико-філологічних факультетів. Додамо, що до 1917 р. в університетах Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья не було окремих кафедр преподавательіки. Читання цієї дисципліни найчастіше доручалося, як правило, одному з приват-доцентів кафедри філософії, бо лекції з преподавательіки були факультативними. Відповідно до цього в університетах не було професорів преподавательіки та не захищалися дисертації на суто преподавательічні теми. С.А. Ананьїн протягом 20 років (1905—1925) викладав у Київському Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья університеті різні курси преподавательіки, бо усталених програм (до початку функ­ціонування радянських преподавательічних университетів) не існувало. Він також читав лекції з преподавательіки на Київських вищих жіночих курсах.

Викладацьку боту С.А. Ананьїн плідно поєднував із дослідницьким пошуком. У цей період його цікавлять питання моральних та освітніх ідеалів молоді. Провівши тестування Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья учнів кількох київських гімназій, він опубліку­вав у трьох номерах московського журнальчику «Русская школа» (1911) результати своїх спостережень у вигляді статей під назвою «Дитячі ідеали». Основна думка создателя полягала в заклику до розвитку дитячої уваги і творчості, до пошуку нових шляхів у вихованні, що відповіотдало тогочасним прогресивним тенденціям реформування дореволюційної Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья школи.

Вбачаючи в удосконаленні освіти важливий важіль поліпшення суспільного життя, С.А. Ананьїн звернувся до визначення змісту, мети й завдань середньої освіти. У статті «Нарис з преподавательіки середньої школи» (1914) він робить спробу дослідити поняття «загальна освіта», зазначаючи, що різне тлумачення цього явища призводить на практиці до абсолютизації то енциклопедичної Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья, то формальної освіти. Аналізуючи сучасний йому освітній ідеал, учений критикує три виокремленні та узагальнені ним основні характерні риси цього поняття, а саме інтелектуалізм, універсалізм, трансцендентизм, за їх однобокість. Він не поділяє думки щодо змісту освітнього ідеалу, який вкладали в його трактування відомі західні преподаватели Г. Кершенштайнер, Е. Кей Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья, Ф. Ферстер та ін., бо прагне гармонійного поєднання обстоюваних ними окремих принципів у одну теорію. Тому вчений спиняється на тлумаченні популярної тоді освітньої течії — художньої преподавательіки. Погоджуючись у цілому з важливістю й необхідністю естетичного виховання дітей для реалізації освітнього ідеалу, він пише, що художня преподавательіка не в змозі забезпечити позитивні Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья результати виховання особистості.

В цілому визнаючи завдання середньої школи як проміжної (між нижчою і вищою) ланки освіти, С. А. Ананьїн доходить висновку, що перед школою 100їть два основних завдання — творити досконалу людину і готувати учнів до продовження освіти.

Найзначнішим досягненням преподавателя в дореволюційний час стало опублікування в 1915 р. монографії Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья «Інтерес у вченні сучасної психології та преподавательіки», присвяченої критическому аналізу зарубіжних наукових концепцій ролі й значення інтересу у вихованні та навчанні. Создатель використав величезну кількість написаних німецькою, французькою та англійською мовами першоджерел, а також російські переклади творів італійських психологів і преподавательів.

Вибір теми дослідження вчений пояснив так: «Інтерес у преподавательіці Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья є одним з основоположних осознать, а тим часом він належить до найбільш незрозумілих і невизначених. У преподавательіці інтерес виступає то як мета, то як засіб виховання, то йому приписується одна природа, то інша...» Розуміючи, що значення інтересу в преподавательіці зумовлене його психологічною основою, вчений досліджує це поняття Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья в обох качествах, особливо наголошуючи на з'ясуванні суті дитячих інтересів. Ця розвідка свідчить про прагнення вченого поєднати досягнення психологічної і преподавательічної наук для універсального наукового підходу до розв'язання освітньо-виховних заморочек. Позаяк у дореволюційний час преподавательіка займала дещо другорядне, підпорядковане становище в ієрархії суспільних дисциплін про людину, можна Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья твердити, що С. А. Ананьїн намагався надати їй вагомішого статусу. На нашу гадку, ця праця та створені вченим до революції навчальні курси з преподавательіки, логіки, історії преподавательіки були важливим внеском у преподавательізацію университетівської освіти, прагненням довести важливість і необхідність вивчення студентами предметів преподавательічного циклу. Ці ідеї вчений дістав змогу Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья втілювати в життя у перше десятиліття радянської доби. Водночас своєю розробкою даної наукової проблеми він пропагував необхідність використання преподавательікою итогів і способів не тільки психології, а й філософії, історії, логіки.

Уперше в історії вітчизняної; преподавательіки С. А. Ананьїн грунтовно висвітлив і проаналізував світовий доробок із психолого-педагогічної проблеми інтересу Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья, провівши порівняльне дослідження різних за теоретичними і практичними напрямами наукових течій, склав класифікацію останніх.

У висновках до своєї монографії вчений зазначив розмаїття і суперечливість тодішніх наукових поглядів на делему інтересу, а також невизначеність цього поняття й неузгодженість у його тлумаченні різними создателями. Він вважав, що найправильніше не розглядати природу інтересу Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья як особливий психологічний стан, а використовувати це поняття в його предметному, об'єктивному, удобному значенні. Монографія лягла в Базу колдуністерської дисертації, захищеної С. А. Ананьїним у 1915 р. в Київському університеті

У науковому доробку Степана Андрійовича дожовтневого періоду є впорядкований ним у співавторстві з М. Л. Цитроном преподавательічний слов Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья­ник-довідник (1912) у двох частинах, курси лекцій з преподавательіки та історії преподавательіки для вищих навчальних закладів (1917 — 1919). На жалко, жоден із примірників не зберігся.:

За своїми поглядами С. А. Ананьїн був демократом, прогресивно налаштованим ученим, захопленим своїм фахом. Усвідомлюючи важливість і необхідність освоєння студентами циклу психолого - преподавательічних предметів, він неодноразово виступав Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья із пропозиціями преподавательізації університетської освіти. Так, у червні 1919 р. за підтримки передових професорів і викладачів університету С. А. Ананьїн порушив питання про відкриття самостійної кафедри преподавательіки при філософському відділенні історико-філологічного факультету университету, але через труднощі періоду громадянської війни це нововведення, як й інші реорганізаційні входи, не були Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья втілені в життя.

Зі встановленням радянської влади в Україні преподаватель интенсивно поринув у розбудову нової школи і реформування вищої. Як носій ідеї преподавательізації навчального процесу С. А., Ананьїн мав змогу в нових умовах, що орієнтували вузи на широкомасштабну підготовку вчительських кадрів для зростаючої мережі установ соціального виховання, реалізувати свої новаторські Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья пропозиції. Очоливши в 1921 р. факультет професійної освіти КІНО (реорганізованого університету) і новостворену кафедру преподавательіки, а згодом — і психології, він виступав за розширення номенклатури преподавательічних дисциплін, уведення педпрактики для студентів, за впровадження новітніх способів навчання (комплексної системи, лабораторного підходу тощо). Учений читав розроблені ним курси лекцій з дидактики, загальної преподавательіки Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья, дитячої психології, з основних Напрямів сучасної преподавательіки. У жовтні 1922 р. він став ініціатором, організатором і керівником семінару з педології при КІНО, функціонування якого, на думку вченого, не много поглибити вивчення студентами животрепещущеї на той час науки. Цікаво зазначити, що всі організаційно-господарські витрати професор С. А. Ананьїн узяв на для Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья себя. Кількість бажаючих працювати на семінарських заняттях постійно збільшувалася.

Ідеї педології, що визнавала дитину центром навчально-виховного процесу, за своїм. змістом були близькі поглядам С. А. Ананьїна. Свій аналіз започаткування й розвитку педології за кордоном, а також своє тлумачення змісту і завдань цієї науки, що тоді Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья перебувала на стадії формування, учений виклав у статті «Педологія» (1923), де так пояснив доцільність її існування: «Дитина може і скоріше має бути предметом особливої самостійної науки, бо вона є своєрідним об'єктом серед усіх інших доступних науковому дослідженню об'єктів дійсності. Наука про неї виновата бути зарахована як видове поняття до Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья науки про людину — антропології в широкому розумінні цього слова». Він відводив преподавательіці прикладну роль, вона мала забезпечувати шляхи, форми й методи формування дитини на теоретико-методологічних засадах педології.

У той час педологія підтримувалася владою, яка ініціювала поширення та організацію по всій Україні науково-дослідних станцій і кафедр педології Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья. У 1922 р. в Києві теж було створено науково-дослідну кафедру педології, до якої увійшли авторитетні преподаватели Я. Ф. Чепіга й К. Ф. Лебединцев, а очолив її С. А. Ананьїн. Мета діяльності кафедри полягала в теоретико-методологічному обгрунтуванні .експериментальних досліджень дітей, розробці схем систематичних спостережень, вивченні преподавательічного процесу та пошуку шляхів його раціоналізації Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья, дослідженні обдарованих дітей, консультуванні практичних преподавательів і багато ін.

Відповідно до тогочасної державної політики в галузі освіти, що орієнтувала вчительські маси на проведення докорінних змін в усіх ланках освітньої системи і впровадження найсучасніших способів навчання та виховання, в країні створювалися різноманітні нові форми організації досліджень з удосконалення Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья преподавательічного процесу. Так, у 1921 р. з метою методологічного забезпечення новітніх наукових пошуків і впровадження їх у практику навчально-виховних закладів при Головсоцвиху України організували Науково-педагогічний комітет, який мав філії в кількох найбільших містах. С. А. Ананьїна було запрошено на боту в київській філії, члени якої интенсивно розробляли Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья підходи до організації навчання за новітнім комплексним способом.

С.А. Ананьїн зосередився на обґрунтуванні необхідності реформування класно-урочної системи навчання. Його позиція багато в чому збігалася з поглядами на це питання американського філософа і преподавателя Дж. Дьюї, який відстоював думку про низьку ефективність класно-урочної системи. У статті «До питання про Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья знесення лекційної системи» український дослідник критично аналізує новітні шляхи вдосконалення процесу навчання. Формами заміни й часткового поліпшення класно-урочної системи С. А. Ананьїн вважав такі підходи, які давали б змогу значно підвищити ефективність роботи школи, розвинути самодіяльність, творчість учнів. До організаційних форм, які можна було впроваджувати в Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья школах залежно від конкретних разумов, він відносив і комплексну систему навчання, Дальтон-план, напівдальтонську систему, клубні заняття, систему предметних асоціацій, розподіл предметів за окремими частинами навчального року, подовження лекцій (уроків), комбіновану систему.

Комплексна система, на думку вченого, була недостатньо розроблена як теоретично, так і методично, тому до її вживання він закликав Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья ставитися обережно. Дальтон-план як організаційна форма навчання, за його переконанням, могла впроваджуватися не раніше ніж із 4-ого класу, если учні вміють уже хоч трохи працювати самостійно, давати собі раду з прочиним, мають певні уявлення з відповідних предметів тощо. С. А. Ананьїн вважав, що дальтонський план спрямований Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья більше на освітні цілі, тобто на здобуття знань, навичок, формування вміння працювати самостійно, а виховні цілі, зокрема виховання колективістських рис нраву, у процесі то здійснення не розв'язуються так, як цього вимагає соціалістична система. Порушуючи питання про практичну доцільність використання цього способу з огляду на психофізіологічні особливості слов'янської вдачі (слабка Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья воля, здатність глибоко, із захопленням увійти в боту, а тоді відсахнутися від неї, чергування захоплення і байдужості до роботи тощо), .А.Ананьїн сумнівається в його корисності. Він зазначає, що план вимагає й іншого, багатшого устаткування. шкіл, не такового, яке мали сучасні йому українські навчальні заклади, та й учительству бракувало Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья належної підготовки та належних навчальних засобів. Попри ці застереження, учений вважає, що немає жодних підстав утримувати школу від впровадження дальтонського плану.

Розглядаючи напівдальтонську систему, або лабораторно-кабінетну, під час впровадження якої класи замінюються на лабораторії і кабінети, де й органікличується навчання, але не з поодинокими учнями, а Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья з цілим колективом, С. А. Ананьїн наголошує, що така бота з цілим колективом не заперечує роботи керівника з окремими учнями, невеликими групами школярів. Але вчений пише, що для гімнастики, музики, іноземних мов порядок роботи має бути іншим. Такі заняття слід проводити нередко, але недовго, залежно від нраву роботи. Ця система, на Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья думку С. А. Ананьїна, «не вимагає такового ґрунтовного ламання, як попередня, для неї не треба так конструктивно змінювати способи роботи вчителів і учнів. Вона зберігає дитячий колектив, лише відбираючи з-під нього постійну базу в просторі, що вже трохи небезпечно». Бота за такою системою, пише дослідник, може Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья бути інтенсивнішою. Діти мають змогу втягнутися в неї, психофізіологічні установки не змінюються так швидко, як за урочної системи.

Клубні заняття С. А. Ананьїн тлумачить як близькі до напівдальтонської системи. Ідея клубу, на його думку, дає більшу можливість для дитячої свободи дій, виявлення індивідуальних інтересів, більшої диференціації дітей, групування їх не за Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья віком, а за ступенем знань і вмінь, за інтересами тощо. Водночас учений застерігає, що перехід з класно-урочної системи на клубну зумовлює серйозні технічні труднощі в боті школи, «більше ламання», ніж за всеохватывающего навчання, вимагає належної методичної підготовки викладачів. Проте найголовніша вада, за С. А. Ананьїним, полягає в Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья тому, що клубну систему недостатньо розроблено. Вона не вилилася в чіткі форми, а тому поряд з комплексним навчанням завдає найбільше труднощів ї застосуванні.

Отдалі учений объяснює, що система предметних асоціацій (ще одна нова організаційна форма, за якої предмети шкільного плану поділяються на гру­пи, асоціації споріднених предметів) не Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья стримує вчителя в часі, бо залежно від преподавательічної ситуації (психологічні моменти, запланована бота, тема) він може розподіляти матеріал за різноманітними комбінаціями у межах не 1-го предмета, а групи споріднених предметів. Єдина перешкода - необхідність долати вузьку спеціалізацію вчительства.

Розподіл предметів за окремими частинами навчального року, если одна його частина (триместр, півріччя) призначається Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья для вивчення певних предметів з шкільного плану, друга — для інших предметів, сприяє, за тлумаченням ученого, зосередженню уваги учнів на не багатьох предметах, ще поглиблює їхнє студіювання, бо учень надовго занурюється в их, пристосовується до певного освітнього матеріалу й певних способів роботи. Водно час учений звертає увагу на такі Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья недоліки цієї форми навчання, як можлива втрата набутих навичок з раніше вивченої теми, втрата дитиною інтересу до перерваної роботи, суто технічні труднощі.

Аналізуючи форму подовження уроку, преподаватель тлумачить цей підхід я найпростіший спосіб пом'якшити, але не усунути зовсім хиби класно-урочної системи.

Завершуючи аналіз нових організаційних підходів до Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья навчання розглядом комбінованої системи як поєднання різних наведених систем С. А. Ананьїн справедливо пише, що можливих комбінацій є дуже багато. Висновок про їхнє впровадження мають робити шкільні ради, зваживши в можливості та всі умови, які має школа. Ця розвідка свідчить про глибокі знання создателем зарубіжного преподавательічного досвіду Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья, про його помірковані критичне, раціональне ставлення до нововведень, про творчий підхід розв'язання практичних заморочек тогочасної школи на основі орієнтації на світову прогресивну преподавательіку.

Ще одним важливим починанням преподавателя стало відкриття за його ініціативною пропозицією наприкінці 1922 р. преподавательічного факультету в Київській державній консерваторії, яка була схвалена радою музичного закладу. У резолюції Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья зазначалося, що цей факультет мав готувати «кваліфікованих працівників у галузі музичної преподавательіки», тобто викладачів музичних шкіл. С. А. Ананьїн обійняв посаду декана новоствореного факультету, маючи на меті реалізувати свою ідею про перетворення навчальної дисципліни «музика» у справжній виховний засіб, щоб «мистецтво вийшло з периферії навчального плану і стало Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья поряд із наукою і фізичною працею як підвалина буд-якого виховання».

У цей час преподаватель виступає на сторінках журнальчику «Путь просвещения» з актуальними статтями «Эстетическое воспитание» та «Экскурсионный методпреподавания», де розкриває своє бачення важливої ролі мистецтва в витку художньо-образного мислення, необхідність забезпечення самодіяльної ініціативи учнів і використання Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья активних способів навчання. Розкриваючи елітарний зміст естетичного виховання в буржуазній школі, С. А. Ананьїн зазначав, що воно «залишалося чужим для дітей». Він наголошував на необхідності широкого впровадження у шкільну програму предметів, пов'язаних із різними видами мистецтв для виявлення художніх здібностей дітей.

Найважливішим досягненням С.А. Ананьїна - вченого у 20-ті Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья роки стала ця «Трудове виховання. Його минуле і сучасне» (1925). Неувязка трудового виховання і навчання в цей період була надзвичайно актуальною, бо влада взяла напрям на організацію єдиної трудової школи, в базу якої їй марксистсько-ленінські методологічні настанови. Проте саме питання трудового виховання своїми витоками сягало давньої історії. За мету свого Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья дослідження С. А. Ананьїн обрав з'ясування суті трудового виховання з усіма його соціально-економічними засадами у минулому й у сучасному», дає таке визначення трудового виховання: «...це перш за все виховання, використовує фізичну працю, доступну для дітей і посильну для их. друге, це — виховання, яке прагне тісно Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья і неподільно поєднати з фізичною працею працю розумову, як дві сторони 1-го й того самого єдиного у собі виховного процесу. При цьому розумову працю беруть не у його колишній формі, а як розумову діяльність, спрямовану на те, щоб подолати низку перепон розумового нраву, щоб внаслідок цього дитина набула відповіднихзнань Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья. Знання не дають, їх відшукують. У розумовій праці задіяна не лише одна сторона психіки дитини, сприймаюча, а й та, що обробляє, ставить делему, завдання, шукає засоби її розв'язання, сприймає й обробляє сприйняте». Отдалі создатель додає, що трудове виховання — це процес впливу на природу дитини, який повинен поширюватися на всі Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья найважливіші сторони «психофізичного організму дитини». Він пише, що «через працю необхідно виховним чином впливати і культивувати у відповідності з вимогами суспільного життя трудового колективу певної ш усі найсуттєвіші прояви особистості дитини».

Прагнучи відповісти на практичне питання, яке постало перед українським учительством у 20-ті роки, С. А. Ананьїн проаналізував проблеми Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья трудового виховання в контексті ідейних і соціально-економічних вимог часу, висвітливши досягнення світової преподавательіки. Цю його працю можна розглядати як значний крок уперед у вітчизняній теорії трудового виховання. Найістотнішим у ній є те, що до критического зіставно-порівняльного аналізу зарубіжних і вітчизняних концепцій преподаватель підійшов неупереджено, об'єктивно оцінюючи процес розвитку Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья ідей трудового виховання. Монографія «Трудове виховання...» є спробою не тільки науково узагальнити теоретичні й практичні надбання західної і радянської преподавательіки, а й визначити шляхи розвитку цього преподавательічного парадоксу. Зважаючи на те, що трудове виховання стало основною формою соціального виховання за радянської доби, вчений одним із перших дослідив Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья положення про поєднання трудового навчання й виховання з продуктивною працею, висунуте К. Марксом і розвинуте К. Цеткін та діячами І Інтернаціоналу. С. А. Ананьїн вважав, що науковий водорозділ має розмежувати трудову преподавательіку на соціалістичну й буржуазну за цілями, які ставить школа у відповідних суспільствах. Але при цьому він не впадав у Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья крайнощі заперечення значних досягнень трудової преподавательіки Заходу.

Книжка С. А. Ананьїна набула величавого поширення і серед науковців, і серед учителів. І донині її создателя вважають теоретиком трудового виховання 20-х років в Україні.

На жалко, після 1925 р. через тяжку хворобу вчений змушений був полишити активну преподавательічну діяльність і Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья повернутися на батьківщину, до м. Змієва, де, прикутий до ліжка, продовжував працювати. Серед праць цього періоду — курс лекцій «Історія преподавательічних течій» (1929) для Всеукраїнського заочного інституту народної освіти в Харкові. Зазначений курс охоплював усі найвідоміші на той час преподавательічні концепції і характеризувався класовим підходом создателя до оцінки преподавательічних течій. Це одна з Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья не багатьох виданих тоді в Україні узагальнюючих праць, що містила спробу підійти до розгляду буржуазної преподавательіки з позицій марксистської преподавательіки, не допускаючи вульгаризації і перекручення західних ідей.

Взимку 1942 р. життя С. А. Ананьїна та його дружини трагічно обірвалося. Залишившись через хворобу на окупованій німецькими військами території, за нез Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья'ясованих обставин подружжя було знайдене мертвим у своєму будинку. За наказом поліції їхні тіла були вивезені в передмістя, а наукова бібліотека та рукописи вченого конфісковані й спалені.

Спадщина С. А. Ананьїна вивчена не достаточно, тому потребує уваги сучасних вчених. Дослідженню його творчості присвячені лише статті М. М. Ярошенко та Н Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья. П. Дічек. Ім'я вченого побіжно згадується також у книжках «Розвиток народної освіти і преподавательічної науки в Українській РСР» (1957), «Нариси історії українського шкільництва» (1996).


Праці

1. Ананьин С. А. Детские эталоны // Рус. шк. 1911. № 7—9.

2. Ананьин С. А. Педагогический словарь-справочник / Под общ. ред. С. А. Ананьина и М. Л Біографія Cтепана Андрійовича Ананьїна - статья. Цитрона. К., 1912.

3. Ананьин С: А. Очерки по педагогике средней школы // Журн. М-ва нар. просвещения. 1914. № 1.

4. Ананьин С. А. Энтузиазм по учению современной психологии и педагогики. К. 1915.

5. Ананьин С. А. Эстетическое воспитание // Путь просвещения. 1922. № 2—3,

6. Ананьин С. А. Экскурсионный способ преподавания // Путь просвещения. 1922. № 5.bolee-300-meropriyatij-projdet-v-krasnodare-v-novogodnie-prazdniki-13-dekabrya-iii-konferenciya-novij-ierusalim.html
bolee-37-tis-ga-lesov-goryat-v-komi-informacionnoe-agentstvo-regnum-14072011.html
bolee-40-tonn-gumanitarnogo-gruza-dlya-postradavshih-na-kubani-otpravyat-iz-altajskogo-kraya.html